การแข่งขันกีฬาประจำปี

การแข่งขันกีฬาประจำปี 

ประโยชน์ของกิจกรรม

1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ (Health Development) ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ซึ่งถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง
2. เพื่อพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship) ก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยให้บุคคลได้แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุ่ม สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกิจกรรมเกมกีฬา และกีฬาเพื่อการแข่งขัน และการอยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ลดความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ
3. เพื่อพัฒนาการเป็นพลเมืองดี (Civic Development) ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ลดปัญหาการประพฤติผิดศีลธรรม หรือปัญหาอาชญากรรม โดยการรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ทำให้เกิดความสนิทสนมขณะทำงานด้วยกัน ทำให้เพิ่มคุณธรรมแก่บุคคลผู้ร่วมกันทำกิจกรรมนั้น ๆได้เรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณค่าทางสังคมเสรีประชาธิปไตย ลดความเห็นแก่ตัว สร้างคุณค่าจริยธรรมความมีน้ำใจ การให้บริการ รู้จักอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมของความเป็น พลเมืองดีของประชาชาติ
4. เพื่อพัฒนาตนเอง (Self Development) ประโยชน์ต่อตนเอง ทำให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ พักผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล ทำให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือประกอบการงานต่าง ๆ ได้ดีขึ้น พัฒนาอารมณ์ รวมทั้งความสุข สนุกสนาน และความสุขสงบ ลดความเครียด ความวิตกกังวล ทำให้อารมณ์แจ่มใส และช่วยส่งเสริมให้รู้จักการพัฒนาการ ควบคุมอารมณ์ และบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย