ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

    ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
                                                      อาชีวอนามัยฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                       

1.การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ร้อยละ 40% ของลูกจ้าง ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ
2.ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยและ มีผู้อำนวยการ
3.ให้เข้ารับการฝึกอบรมดังนี้
- การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย
- การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและ การตรวจสอบ
- การปฐมพยาบาลและ การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
4. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ

ทำไมจึงต้องมีแผน ?

       แผนเป็นแม่บท (Source of action) สำหรับพนักงาน เพราะในแผนจะกำหนดเป็นคู่มือแสดงวิธีการปฏิบัติตัวของพนักงานในยามฉุกเฉิน ว่าพนักงานจะต้องปฏิบัติอะไรและปฏิบัติอย่างไรบ้าง เช่น แผนการฝึกซ้อมพนักงานใหม่ให้ทราบถึงวิธีการหนีไฟอย่างปลอดภัย หรือแผนการฝึกพนักงานซึ่งมีการตื่นกลัว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถหนีไฟได้อย่างปลอดภัย

องค์ประกอบของแผนฉุกเฉิน

     1. ลักษณะของเหตุฉุกเฉิน : สภาพการณ์ที่ผิดปกติที่เป็นอันตรายต่อพนักงานและโรงงาน
     2. สัญญาณเตือนภัย : แจ้งให้ทุกคนทราบว่า เกิดอะไรขึ้น เตรียมตัวทัน
     3. การประกาศภาวะฉุกเฉิน : ให้องค์กรในแผนได้เริ่มทำงาน
     4. องค์กรในภาวะฉุกเฉิน : เปลี่ยนแปลงผังการบังคับบัญชาให้เหมาะสม
     5. หน้าที่รับผิดชอบในภาวะฉุกเฉิน : ทุกคนต้องรู้และมีหน้าที่ตามแผน
     6. การสื่อสาร และศูนย์การสื่อสาร : ป้องกันความสับสนและการให้ข้อมูล
     7. การยกเลิกภาวะฉุกเฉิน : หลังเหตุการณ์ผ่านไป ต้องปลอดภัยจึงกลับเข้าทำงาน
     8. การสอบสวนหลังเกิดเหตุ : เพื่อให้ถูกต้อง ได้หลักฐานที่เพียงพอ
     9. แผนการซ้อมตามแผนฉุกเฉิน : สำคัญที่สุดในแผนฉุกเฉิน