นโยบาย

 
 

 

ทัศนียภาพภายในบริษัท
การให้บริการของบริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ประกอบด้วย การให้บริการแช่แข็ง รับฝาก คัดขนาดวัตถุดิบและส่งมอบอาหารทะเล
แช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง  ตลอดจนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ


อาคารโรงงาน
บริเวณด้านหน้าอาคารโรงงาน (ห้องเย็น) พื้นที่ตั้งโรงงานทั้งหมด 48 ไร่ มีอาคาสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงานช่องสำหรับโหลดสินค้า
มีทั้งหมด 17 ช่องโหลดที่พร้อมให้บริการ โดยแบ่งเป็น 4 เฟส ดังนี้

- ช่องโหลดสินค้า เฟส 1 มีทั้งหมด 5 ช่องโหลด

- ช่องโหลดสินค้า เฟส 2 มีทั้งหมด 4 ช่องโหลด

- ช่องโหลดสินค้า เฟส 3 มีทั้งหมด 3 ช่องโหลด

- ช่องโหลดสินค้า เฟส 4 มีทั้งหมด 5 ช่องโหลด