วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ ฟรีส คัดขนาด และส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง ด้วยระบบการจัดเก็บโดยใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง และระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการคลังสินค้า การให้ข้อมูลการบริการที่รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

ถือเป็นภารกิจของพนักงาน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ทุกคนที่จะต้องร่วมกันปรับปรุง พัฒนาให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินค้าแช่แข็งที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย และสามารถสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดและต่อเนื่องต่อผู้มาใช้บริการ และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้บริษัทฯเป็นที่ยอมรับของลูกค้าระดับประเทศ

นโยบาย

ถูกต้องแม่นยำ ล้ำเลิศบริการ อาหารปลอดภัย