วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ ฟรีส คัดขนาด และส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง ด้วยระบบการจัดเก็บที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

ถือเป็นภารกิจของพนักงาน บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ทุกคนที่จะต้องร่วมกันปรับปรุง พัฒนาให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินค้าแช่แข็งที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย และสามารถสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดและต่อเนื่องต่อผู้มาใช้บริการ และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้บริษัทฯเป็นที่ยอมรับของลูกค้าระดับประเทศ

โครงสร้างองค์กร

รูปแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business process) และผังการจัดองค์กรของบริษัทฯ ได้แสดงการจัดโครงสร้างองค์กรแบ่งสายบังคับบัญชาระดับตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่ายที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งที่ปฏิบัติด้วยตนเอง หรือที่มอบหมายให้ผู้อื่นกระทำแทนตามที่กำหนดในคู่มือ และในใบแสดงลักษณะงาน (กรณีที่ตำแหน่งใดว่างลงจะถูกมอบหมายความรับผิดชอบให้คนใหม่โดยกรรมการผู้จัดการเท่านั้น) ใบแสดงลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานทุกตำแหน่งได้รับการจัดทำเป็นเอกสารและเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในส่วนนั้นได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่

1. ริเริ่มมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบริการ, ระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
2. ระบุชี้และจดบันทึกปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พร้อมรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบ FSMS ไปยังผู้รับผิดชอบจัดการ
3. ริเริ่ม, ให้คำแนะนำ และให้แนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ไปตามสายการบังคับบัญชา
4. ประเมินผลการปฏิบัติการเพื่อแก้ไขป้องกันปัญหา
5. ควบคุมกระบวนการฟรีซและรับฝากเก็บขั้นตอนต่อๆ ไป ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจนกระทั่งความไม่สอดคล้องต่างๆ หมดไปหรือได้รับการแก้ไข