ทดลอง

 

ประกาศรับสมัครงาน

1. ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี
4.สามารถกำหนดนโยบายและวางแผนบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในบริษัท ทั้งในด้านเครื่องกลและไฟฟ้า
5.สามารถควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถปิดงบการเงินได้
4.มีความรู้ในเรื่องภาษี
5.สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ตำแหน่ง : พนักงานคลังสินค้ารายวัน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษา ชั้นม.3ขึ้นไป
3.สามารถยกของได้
4.สามารถทำงานเป็นกะได้และทำโอทีได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**** หลักฐานประกอบการสมัคร ****

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รู ป
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
โปรดติดต่อสมัครได้ด้วยตยเองหรืออีเมล์มายัง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่งเอกสารมายัง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามสถานที่ วัน เวลาดังนี้ :
บริษัท เอ็น เอส โคล์ด สโตเรจ จำกัด
เลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.074-336990-1
รับสมัครงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.