ทดลอง

 

ประกาศรับสมัครงาน

1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ 5 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การจัดการ , สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานผลัด / กะได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ตำแหน่ง : พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า 
3. สามารถทำงานผลัด / กะได้ 
4. สามารถขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขา ช่างยนต์ ช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3.ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ IT 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาIT หรือสาขาอื่นทีเกียวข้อง 
3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านIT การติดตั้งกล้องวงจรปิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**** หลักฐานประกอบการสมัคร ****

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รู ป
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
โปรดติดต่อสมัครได้ด้วยตยเองหรืออีเมล์มายัง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ส่งเอกสารมายัง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามสถานที่ วัน เวลาดังนี้ :
บริษัท เอ็น เอส โคล์ด สโตเรจ จำกัด
เลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.074-336990-2 แฟกซ์ 074-337177
รับสมัครงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.