ภายในบริษัท

นโยบาย บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด

        บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด มุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ คัดขนาด และส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง ในเขตจังหวัดสงขลาและบริเวณใกล้เคียง สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบนโยบาย

                                                             “ถูกต้องแม่นยำ ล้ำเลิศบริการ อาหารปลอดภัย”

เพื่อให้บรรลุนโยบายผู้บริหารและทีมงานได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนดังนี้
1.สร้างและประยุกต์ใช้ระบบที่มีความสอดคล้องตามรูปแบบระบบ ISO9001, ISO22000 และ HACCP (Codex)
2.ให้บริการที่มีความสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
3.ให้บริการที่ถูกต้องแม่นยำทั้งในด้านจำนวน คุณภาพ และข้อมูลสินค้า
4.ให้บริการที่มีความสอดคล้องกับข้อตกลงในสัญญาบริการที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯกับลูกค้า
5.รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าตลอดระยะเวลาให้บริการ และรักษาความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
6.ประสานงานให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
7.พัฒนาระบบการบริหารงาน งานบริการ และพัฒนาความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่อง