เกี่ยวกับเรา

 

 

ข้อมูลบริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด เปิดดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยคุณมานะ ศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ
ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท

สำนักงานและโรงงาน
ตั้งอยู่เลขที่150/2 หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมด 145 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ 5 ระดับ คือ ผู้บริหารระดับสูงสุด, ระดับฝ่าย, ระดับแผนก,
ระดับหน่วยและระดับคนงาน

การให้บริการของบริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
ประกอบด้วยการให้บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ คัดขนาด ฟรีส และส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง และมีบริการให้เช่ารถขนส่งสินค้า

ภารกิจของบริษัท
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ ฟรีส คัดขนาดและส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง สินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบการจัดการคลังสินค้าที่มีคุณภาพ การให้ข้อมุลการบริการที่รวดเร็วตลอดจนให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของพนักงาน และลูกค้า และให้ความสำคัญด้านพลังงาน เพื่อลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- ISO9001 : 2015 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

- ISO22000 : 2005 ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

- HACCP ได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม โดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

- GMP การรับรองสุขลักษณะของสถานที่ประกอบการตามมาตรฐานของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- GMP การรับรองสุขลักษณะของสถานที่ประกอบการตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (EST. 308)

- MSC Chain of Custody โดยSGS (Thailand) Limited

- ได้ผ่านการตรวจรับรองสถานที่พักซากสัตว์น้ำ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต.ร.ซ.น.6)

- ได้ผ่านการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ สำหรับการบริโภคเพื่อการ นำเข้าในราชอาณาจักร นำออกนอกราชอาณาจักร เคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ต.ร.ซ.4)