เกี่ยวกับเรา

 

 

ข้อมูลบริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด เปิดดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยคุณมานะ ศรีพิทักษ์
ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 160 ล้านบาท

สำนักงานและโรงงาน
ตั้งอยู่เลขที่
150/2 หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
ด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมด 145 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ 5 ระดับ คือ ผู้บริหารระดับสูงสุด, ระดับฝ่าย, ระดับแผนก,
ระดับหน่วยและระดับคนงาน

การให้บริการของบริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
ประกอบด้วยการให้บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ คัดขนาด ฟรีส และส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง โดยลูกค้าหลักเป็นโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งสำเร็จรูปโรงงานผลิตอาหารกระป๋อง แพปลา และลูกค้ารายย่อยทั่ว ๆ ไปในเขตจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง

ภารกิจของบริษัท
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการแช่แข็ง รับฝากเก็บ ฟรีส คัดขนาดและส่งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์แช่แข็ง ด้วยระบบการจัดการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ตลอดจนให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของพนักงาน และลูกค้า และให้ความสำคัญด้านพลังงาน เพื่อลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน